Uønsket atferd – systematisk arbeid gir god effekt!

Utagering, sterke atferdsuttrykk, vold, atferdsvansker og andre ord er betegnelser for barn som har det vanskelig i møte med andre. Det er mange grunner til dette, og det er krevende for dem selv og de rundt å håndtere. Grødem skole har sammen med Tverrfaglig team jobbet systematisk med dette området, og vi kan vise til gode resultater.

Hva er tiltaket?

Fra 2018 har skolen systematisk registrert nødrett og annen uønsket atferd. Den informasjonen analyseres, og brukes for å hjelpe voksne og barn som er involvert i hendelsene. Når det blir omfattende setter skolen inn følgende tiltak:

 • Mer ressurser: assistenter/miljøterapeuter settes inn i klassen i stort omfang. Det er avgjørende med få voksne som er mye inne i klassen.
 • Faste og hyppige internmøter: Alle ansatte i klassen møtes ukentlig. Her er ledelsen og Tverrfaglig team alltid med. Veiledning, opplæring og koordinering av tiltakene og forståelse for barnets situasjon har hovedfokus.
 • Tett samarbeid med foresatte: ukentlig kontakt for å sikre god samhandling, og møter ved behov.
 • Elevens stemme: involveres ut fra alder og situasjon.

Dette er omfattende arbeid, men atferd er krevende å endre. Enkle løsninger finnes ikke så lenge fokus er inkludering.

Hva er resultatet etter 4 års arbeid?
 • 70% reduksjon av nødrett og andre uønskede hendelser.
 • Elevatferd rettes mer mot ansatte enn elever nå. Betyr at ansatte er tettere på.
 • 50% færre voksne er involvert i disse hendelsene.
 • Tiltak avsluttes eller reduseres betydelig.
Hva vet vi nå?
 • Skolen har ikke atferdsproblemer, men enkelte barn som strever (ca 2,5% av alle elevene vår). Av disse er under 1% involvert i de fleste hendelsene.
 • 99% av elevene med atferdsuttrykk går på 1.-7.trinn.
 • 10-15% av skolens ansatte er involvert årlig i slike hendelser. 2-3% voksne er involvert i de hyppigste og alvorligste sakene. Ofte miljøterapeuter og assistenter.
 • Det er oftere de som ikke jobber direkte med barna som trenger oppfølging eller er bekymret, ikke de som jobber i teamet rundt eleven.
 • November er den vanskeligste måneden.
Negativ atferd skjer ikke alene, men alltid i en kontekst. Ingen liker å være sinte eller redde, eller oppleve andre som er det. Når vi voksne og barna rundt klarer å møte barn som strever med omsorg, raushet og rammer blir vi bedre sammen. Vi utvikler empati og forståelse vi senere vil bruke i møte med andre. Alle vinner, men det tar tid.

Nasjonale prøver – resultater 2022/23

Årets resultater er nå klar, og offentlige. Årets test er endret til å passe ny læreplan, noe som gjør at det knyttet seg mer usikkerhet til hvordan elevene sin kompetanse ville vise igjen i testen. I tillegg var det usikkerhet knyttet til om pandemien ville gi utslag. Det viste seg at vi ikke trengte å være urolig, resulatene er gode.

5.trinn
 • Lesing: 53 poeng (nasjonalt 50)
 • Regning: 54 poeng (nasjonalt 50)
 • Engelsk: 52 poeng (nasjonalt 50)

Resulatene viser at begynneropplæringen 1.-4.trinn gir elevene et faglig godt utbytte. Det er i tråd med læreplanen, og ikke minst gir det hver enkelt elev bedre forutsetning for å lykkes videre i skolen, og livet.

8.trinn
 • Lesing: 53 (nasjonalt 50). Kullet skåret 50 i 5.klasse.
 • Regning: 54 (nasjonalt 50). Kullet skåret 52 i 5.klasse.
 • Engelsk: 55 (nasjonalt 50). Kullet skåret 53 i 5. klasse.

Resultatene viser at mellomtrinnet har hevet elevene fra nivået på 5.trinn. Det er gode resultater for dette kullet, og viser at mellomtrinnet de siste årene har hevet sin standard i opplæringen, og at det gir effekt.

9. trinn
 • Lesing: 55 (nasjonalt 54). Kullet skåret 53 i 8. klasse.
 • Regning: 56 (nasjonalt 54). Kullet skåret 53 i 8. klasse.

Resultatet viser at elevene er hevet som forventet ut fra tidligere resultat. Det er gode resultater som viser at opplæringen er solid og i tråd med læreplanen. Engelsk testes ikke på 9.trinn i Norge.

 

Grødem skole er stolt over hva elevene har fått til sammen med lærerne og støttepersonell. Nå bruker vi disse dataene til å justere vår opplæring generelt, men også inn mot enkeltelever. Særlig fokus er på elever som ikke har hatt forventet utvikling. 

 

Fraværstall oppstart 2022/23

Elevfravær fra skolen er viktig å følge med på, og holde lavest mulig. Grødem skole har gode rutiner for å avdekke fravær tidlig for grupper og elever. Det gjør vi for å forhindre uønsket utvikling, og for å ivareta elever som av ulike grunner får stort fravær.

Etter 30 dager er status:
 • 15% av elevene på skolen har 10% eller høyere fravær.

Det betyr at 80 elever hos oss har vært borte 3 eller flere dager så langt i år. Dette er dobbelt så mange som siste måling før korona. Det er mange grunner til fraværet, og det meste er registrert som sykdom. Det gir imidlertid utfordringer knyttet til læringsfremdrift i enkelte klasser.

Hva gjør vi med dette?
 • Følger med på klasser som har mye fravær, og vurderer tiltak i opplæringen, men også dialog med foresatte og elever.
 • Identifisere barn som har bekymringsfullt fravær. Her følger vi ekstra med, eller tar kontakt med foresatte og elev.
 • Oppfordrer foresatte til å være bevisst fravær på sitt eller sine barn, og begrense dette hvis det er mulig.
 • Fraråder permisjoner hvis det er barn med høyt fravær.

Her er en presentasjon som forteller litt om hva vi vet om fravær, og hvordan vi jobber med dette

10.tr: Spennende klassequiz

I går, torsdag 13.1, var Grødem skole med i Rogalandsfinalen i klassequiz. Borg Nes-Riise, Bartek Rusin og Hanne Hjøllo Selvåg dro avsted for å kjempe mot Kristianslyst skole. Det ble en meget spennende duell du nesten må høre! Dessverre for oss ble et ekstraspørsmål avgjørende i favør Kristianslyst. Hanne oppsummerte det så fint etterpå; «Det var fair game». Gratulerer til Kristianslyst, og takk for veldig god innsats.

Hør innslaget på NRK her

Foto: Tone Bruset

Elevundersøkelsen resultater 2021

Her kan du se Grødem skole (5.-10. trinn) sine resultater i Elevundersøkelsen 2021. Skolen skårer godt også i år, og det er gledelig at elevene melder om høy trivsel.

Ikke uventet er det en svak generell negativ nedgang også i år. Rent statistisk er det lite endring, så vi skal ikke lese for mye ut av det, men allikevel er det nå tydelig at elevene svarer mindre positivt enn før (sammenlignet med det beste året til Grødem). Ettersom det gjelder nesten alle kategorier, så er det nok lite hensiktsmessig å se på hver enkelt faktor, men heller se på hvordan vi kan snu at elevene opplever verden mer grå enn før. Forklaringen kan trolig knyttes til korona og nedstenging, men det må undersøkes nærmere.

Det vi vil foreslå for arbeidet generelt er å følge kongen sitt nyttårssitat:
En bestefar fortalte barnebarna sine om kampen som stadig utkjempes inni ham. Det er en kamp mellom to ulver. Mellom gode og onde krefter. Barnebarna spurte: Hvilken av ulvene vinner? Og bestefaren svarte: Den som jeg velger å mate.

Skolen, elevråd, elever og foresatte vil derfor få utfordringen å mate det gode. Finne og lage lysglimt i en verden som vi vet er litt fattigere og mer krevende enn vi skulle ønske.

Resultatene klassevis vil kontaktlærerne få ut i løpet av uke 1 og 2. Kontaktlærer deler det videre med de lærerne/ass/miljøterapeuter som trenger innsyn i arbeidet og setter tiltak for sin klasse.

 

SMU/SU og FAU er orientert om resultatene.

Her kan du se alle tallene for skolen

Resultater Nasjonale prøver 2021

Grødem skole gjennomfører hvert år nasjonale prøver i basisferdighetene lesing, regning og engelsk. Disse tas på 5., 8. og 9. trinn (9.trinn tar ikke engelsk). I presentasjonen vedlagt kan du lese årets resultater.

Resultater nasjonale prøver 2021

Grødem skole har mål om at trinnet skårer likt (50) eller over nasjonalt nivå hvert år. Stabilitet over tid er viktig for å sikre lik kvalitet i opplæringen.

Skolen fritar kun unntaksvis elever fra testene.

Kilde: Pixabay

 

Hvordan følger vi opp resultatene?

Nasjonale prøver har to funksjoner for oss på skolen. På et generelt nivå får vi sjekket om vår opplæringspraksis er i tråd med det nasjonale nivået. På elevnivå får vi sjekket nivå, avdekket styrker og svakheter og ikke minst gitt en mulighet til å sette tiltak inn mot elever som behøver det. Alle resultater sjekkes opp mot skolens kunnskap om eleven slik at en dårlig dag på prøven for eksempel ikke endrer oppfølgingen.

Her kan du lese mer om hvordan vi følger dette opp.

5.,8. & 9. trinn Nasjonale prøver

Nasjonale prøver gjennomføres årlig på 5., 8. og 9. trinn. I år skal elevene ta prøvene (engelsk, lesing og regning) i perioden uke 36 – uke 39. Her kan du finne datoene. Her er hva utdanningsdirektoratet skriver om nasjonale prøver

Kilde: Pixabay

Kilde: Pixabay
Hva bruker vi prøvene til? Nasjonale prøver er nyttig for skolen for å kunne speile vårt nivå i forhold til nasjonalt nivå. Det er med på å sikre at vi jobber riktig og gir elevene rett opplæring, eller i motsatt fall må justere opplæringspraksisen vår. Vi bruker også testen inn mot enkelt elevene ettersom testen viser elevens styrker og svakheter innen basisferdighetene regning, lesing og engelsk. Hva øver vi på? Nasjonale prøver er i likhet med eksamen en type test elevene vår normalt ikke er vant med å gjennomføre. Av den grunn bruker vi noe tid på å gå gjennom type oppgaver, tekniske krav og formål med testen sammen med elevene. Fra 2016 ble også leseprøvene digitalisert, noe som gjør at skolen må være bevisst på å også trene elevene i å lese lenger tekst digitalt.   Fritak fra nasjonale prøver Før prøvene gjør vi alltid en vurdering om det er noen elever som bør fritas. Kravet er at eleven har spesialundervisning/fremmedspråklig og i tillegg ikke vil ha utbytte av å ta testen. Ut fra vurderingen oppretter vi en dialog med foresatte, og til slutt gjør rektor et vedtak på fritak. Som regel finner vi tilrettelegginger som kan ivareta eleven i stedet for fritak. Grødem skole ønsker at flest mulig skal gjennomføre nasjonale prøver.   I skoleåret 2021/22 er Grødem skole trukket ut til å være med å teste oppgavene til nasjonale prøver. Det gjøres i uke 34 & 35 på 5. og 8. trinn.

5.-10.tr Elevundersøkelsen 2020, resultater

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2020 er nå klar. Det er gode tall også i år, men som alltid noe vi ønsker å forbedre. Gledelig er det at vi ikke ser økning i ensomhet, eller nedgang i trivsel tross koronapandemien.

Her kan du se resultatene for hele skolen (5.-10. trinn)

Resulatene for hvert trinn og klasse vil skolen bruke som grunnlag for tiltak vi behøver å sette for å sikre alle en trygg og god skoledag.

SU og FAU er informert om resulatene 4.2.21

5.-10.tr. Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser. Her får elevene muligheten til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Generelt har undersøkelser besvart av barn og ungdom høy troverdighet, så det er et viktig verktøy for å sikre en god skole.

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst på 5.-10. trinn på Grødem skole. Det er mulig for foresatte å reservere barnet mot å ta denne. Ta kontakt med skolen hvis det er ønskelig.

Mer info om undersøkelsen 

Når gjennomføres undersøkelsen? November 2020

 

1 2 3