Utviklingsarbeid

LK-20

Høsten 2020 fikk norsk skole ny læreplan, Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Grødem skole har gjort følgende i forhold til innføring av LK-20:

  • 2019/2020: Gitt innspill på forslag til ny læreplan.
  • Våren 2019: Fokus på ny overordnet del og nye faguttrykk
  • Skoleåret 2020/21: Tatt i bruk LK-20 (unntak 10. trinn). Lokalt fokus på å fordele (blokke) kompetansemål og få disse inn i nye fagplaner. I tillegg er læreplanverktøyet testet ut, og nye læringsressursser vurdert/kjøpt.
  • Skoleåret 2021/22: Alle trinn skal bruke LK-20, fullføre blokking av alle fag, og gradvis ta i bruk alle deler av ny læreplan slik at endringen viser i praksis. Randabergsskolen vil fokusere på vurdering høsten 2021 som en del av LK-20.

 

GRO på Grødem – verdigrunnlaget til skolen

Grødem skole har dokumentet GRO-på Grødem (Glede, Respekt og Omsorg) og visjonen «Me kan få te det utroliga – i samen» som verdigrunnlag. Dette ble ut utviklet i 2010 av personalet på skolen. Veileder for arbeidet var Birger Wersland. Dokumentene som ble laget har fungert som gode utgangspunkt for hvordan vi ønsker å ha det i kollegiet, men og blant elever og samarbeid med foresatte.

11 år har gått siden denne prosessen, og tiden har kommet for å fornye innholdet i GRO og visjonen vår. Denne gangen har vi med oss Thorir Hergeirsson som veileder.

Prosessen startet skoleåret 2020/21, og er planlagt fullført 2021/22

Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling

Utdanningsdirektoratet har etter SKU (Skolebasert kompetanseutvikling) endret fokus fra statlig styring av utviklingsarbeidet, til mer lokalt. Det betyr at kommunene og skolene skal rette fokus på de områdene de selv ønsker å utvikle, innen gitte rammer. Du kan lese mer om ordningen her.

Grødem skole har søkt pulje 4, som har oppstart høst 2022, med følgende tema:

Grødem skole skal ha fokus på

Samfunnet vi lever i er i stadig endring,og denne utviklingen akselererer. Særlig store mengder informasjon, høyt tempo og en verden som er lettere tilgjengelig kan trekkes frem, men også polarisering, miljøfokus, digitalisering og individfokus. Disse endringene, og mange flere, vil forme morgendagens elever. Det gir muligheter, men også utfordringer for lærerne i skolen. Hvordan og hvor mye vet vi ikke, men oppdraget om å skape gode læringsmiljø (klassemiljø + læring) og sikre hver enkelt en trygg skolehverdag med tilpasset opplæring ligger fast.

Grødem skole mener at vi må være bevisst denne endringen for å kunne imøtekomme den på en god måte. Fokus i vår Dekom satsing vil derfor være innenfor:

Læreren og elevens rolle i endring. Hvordan bygge gode klassemiljø som gir grunnlag for læring og trivsel også i fremtiden?  

Satsingen vil særlig knyttes opp mot fagfornyelsen, men også ha klare referanser til klasseledelse og digitalisering. Alt med fokus på læreren som den mest sentrale og viktige faktoren for elevene skal få det de har krav på.

 

Legg igjen en kommentar