Utviklingsarbeid

LK-20

Underveisvurdering er en sentral del av LK-20. Vurdering i en bred forståelse påvirker hvordan vi planlegger, følger opp og til slutt vurderer hva elevene har lært. Foredraget til Hartberg i januar 2022 legges som teoretisk grunnlag i videre arbeid. 

 

Ledelsen vil i 22/23 sette av fellestid til erfaringsdeling, drøftinger og oppdrag slik at hele skolen utvikles sammen. I tillegg til dette gir underveisvurdering ulike utfordringer og behov på teamene. For å ivareta det har teamene valgt sitt fokusområdet:

 

1.-4. trinn:   

I arbeidet med underveisvurdering ønsker vi å ha fokus på å oppdage hva elevene kan, gi tilbakemeldinger på hva de skal arbeide videre med, og gi hjelp slik at elevene selv kan sette ord på det de kan med særlig blikk på den grunnleggende ferdigheten “å kunne skrive”.

 

5.-7. trinn: 

Mellomtrinnet har våren 2022 innført og brukt trinn 1 i Hartberg sin modell “Å følge med på og fange opp kompetanse”. Vi har hatt hovedfokus på det å lage tydelige og vurderbare mål for elevene som gir dem tilgang til å forstå hva de skal lære og hvordan de skal lære dette. Vi har snakket om hvordan vi skal “tette læringsgapet”. 

 

Høsten 2022 fortsetter dette arbeidet, men da trinn 2 “Å kommunisere om progresjon” i Hartberg sin modell. Vi er interessert i å få mer kunnskap om startoppgave. 

 

8.-10.trinn:

I arbeidet med underveisvurdering ønsker teamet å ha fokus på den jevne daglige underveisvurderingen. I vurderingsforskriften står det at formålet med vurderingen er å fremme læring, bidra til lærelyst OG samtidig gi informasjon om kompetanse underveis. Derfor ønsker vi å ha fokus på underveisvurdering i hverdagen. 

Inkluderende fellesskap

Me kan få te det utroliga – i samen. Mottoet vårt innehar en av kjerneverdiene til skolen, nemlig samhold og styrken i det. En god gruppe utjevner forskjeller og gir positive synergieffekter individet ikke klarer alene. En god gruppedynamikk kan oppstå tilfeldig, men Grødem skole ønsker å sikre dette i alle klasser og grupper da det gir økt læring, bedre trivsel og inkluderer alle.

 

For å oppnå dette legger vi til grunn:

 • Teori om gruppedannelse (Forming, Storming, Norming, and Performing av Bruce Tuckman)
 • Livsmestring (LK20), med fokus på GRIT teorien til Angela Duckworth og The learning Pit av James Nottingham, Carol Dweck – Fixed and open mindset
 • Praktisk og relevant opplæring (LK-20). En mer variert opplæring favner flere, og øker muligheten til å inkludere større spenn i elevmassen 

 

Disse områdene styrker hverandre da det har fokus på hva som gir økt suksess for gruppen, gir mer rom for forskjellighet og samtidig øker sannsynlighet for suksess for individet. 

 

I 2022/23 vil vi bruke dette:

 • Sette av tid til og bevisstgjøring av gruppedannelse i oppstarten av skoleåret for alle klasser. Teorigrunnlag og praktisk utførelse skal fokuseres på de første 8 ukene av semesteret.
 • Livsmestring inkluderes og synliggjøres i foreldremøter, elevsamtale og i tilbakemeldingene til elevene. Pågangsmot og evne til å håndtere motstand trenes og stimuleres slik at låste tankesett om talent, flaks og evner reduseres. 
 • Samspillsmålene og standardene til Grødem skole er en ramme og støtte som videreføres som en viktig del av dette arbeidet. 
 • Økt fokus på praktisk og relevant opplæring i de teoritunge fagene. Fagmiljøene utfordres til å inkludere praktiske oppgaver og utførelse som mer tradisjonelt ligger til f.eks kunst & håndverk. For å stimulere dette tenker vi tverrfaglig og gir opplæring på tvers av fag, men også investerer i utstyr som gjør dette mulig.

 

Organisasjonsutvikling

Grødem skole startet i 2019/20 arbeidet med å fornye verdiene Glede, Respekt og Omsorg (GRO). Med oss i arbeidet var Thorir Hergeirsson. I 2020/21 ble verdiene nedskrevet, og 2021/22 er verdiene løftet frem i det daglige samarbeidet på trinn og team. Dette arbeidet skal fortsatt ha fokus i mellomrommene, innimellom og på aktiviteter/samlinger der vi styrker samhold og fellesskapets verdier.

 

Strukturelle endringer for å sikre inkludering og organisasjonen er:

 • Styrke trinnlederfunksjonen:
  Gjennom pandemien har viktigheten av trinnlederne vist seg ekstra tydelig. Både som samlende faktor og drivkraft for hvert trinn, men og som sparringspartner og forlengelse av skolens ledelse. I arbeidet med å vende tilbake til normalen, og styrke områder som gradvis er svekket er trinnlederne avgjørende. 
 • Restrukturering av spesialundervisningen og støttefunksjoner i tråd med satsing på færre elever i klassene:
  Grødem skole gikk i 2021/22 bevisst over til tre paralleller per trinn (1.-7.trinn) for å få færre elever i klassene. Fra 2022/23 gjelder dette 1.-8.trinn. Et slikt grep gir lærer mer tid og mulighet til å følge opp hvert enkelt barn innenfor klassens ramme. Endringen gir imidlertid en konsekvens at støttefunksjoner forsvinner. I overgangen oppleves det som krevende fordi vi er vant til flere lærere og assistenter inne i klassen, og legger opp opplæringen ut fra dette. Klassestørrelse påvirker lite hvordan lærer planlegger og gjennomfører undervisningen sin (Hattie). Med utgangspunkt i dette må skolen bevisst støtte og jobbe for å få effekten færre elever i klassen kan gi.
 • Lek og samhold:
  Grødem skole er heldig som har et stort uteområde. Det gir mange muligheter for lek og gøy, men er krevende å passe på at det ikke oppstår konflikter. Når mange barn møtes så vil det oppstå friksjon som igjen gjør at de trenger veiledning og støtte fra voksne. Vi ønsker å samordne Trivselsleder, sosiallærer og miljøterapeuter slik at det gir økt aktivitet og positiv samhandling generelt i friminuttene, men også at det kan settes inn spesielt mot grupper som strever (eks friminuttsvenn og styrt lek).

 

 

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar