IKT

Randabergskolen har en visjon for bruk av IKT i skolen: “Jevn og hverdagslig bruk av IKT er den beste IKT-opplæringen elevene kan få.” Den legger et fokus på hvordan vi skal bruke IKT – ikke hvilket utstyr vi skal kjøpe eller hvilke programmer vi skal bruke. “Jevn” bruk er det når den digitale teknologien er synlig og tilgjengelig, og en integrert del av skoledagen. Det fordrer at 1-til-1-satsingen blir brukt på en slik måte at maskinene i utgangspunktet ikke legges vekk.

Det er naturlig at det er elevens hverdag vi har som utgangspunkt. Skolen er til for å utdanne elevene i den verden de skal inn i, ikke i den hverdagen læreren selv gikk på skole i. Det betyr at skolen som utgangspunkt skal bruke IKT på en måte elevene kjenner igjen fra sin hverdag.

På Grødem skole bruker vi programpakken til Google Gsuite. En programpakke som gir lærere og elever en enestående mulighet til å fremme viktige egenskaper som samarbeid, kommunikasjon, samhandling, refleksjon og kreativitet.

Google Gsuite åpner også opp for hensiktsmessig bruk av 1: 1 i skolen. D.v.s at alle lærer og elever har egne bærbare enheter. I vårt tilfelle Chromebook. Foreløpig er alle lærere utstyrt med egen enhet i tillegg til en stasjonær Chromebox på arbeidspulten. Alle elever fra 5-10 trinn har egne Chromebooker. D.v.s at elevene har ansvar for denne både på skolen og hjemme der vi også jobber for å innføre 1:1 på lavere trinn. I dag har vi 2 datarom for de minste elevene som ikke har egne enheter. På sikt ser vi imidlertid for oss å fase ut datarom da disse ikke fremmer “Jevn og hverdagslig bruk av IKT «

Det hjelper imidlertid lite for en skole å satse på IKT, dersom læringssynet formidler at elevene lærer gjennom “gjøring” og pugging. En framtidsrettet skole krever rom for at elevene spiller en mer aktiv rolle og der blant annet dybdelæring bør skje på tvers av fag og emner slik at elevene ser at fagene henger sammen gjennom en rød tråd i all undervisning. Målet er at læring skjer gjennom undersøkelser, samarbeid, samhandling og kommunikasjon på elevenes eget faglige nivå. Tilpasset undervisning handler ikke bare om å gi forskjellige nivåer av de samme oppgavene. Differensiert undervisning i forhold til for eksempel dybdelæring, handler om at den enkelte elev jobber med ulike tilnærminger til et oppdrag avhengig av interesser og forutsetninger der lærerens oppgave er å ivareta målene i læreplanen. Ovennevnte forutsetter et dyptgripende skifte i hvordan vi forstår kunnskap og læring i skolen, og hvordan vi forstår både lærer- og elevrollen. Riktig bruk av IKT i skolen legger til rette for nettopp dette skifte.

Dagens samfunn trenger individer som kan bruke informasjon i nye og kreative sammenhenger, gjøre informasjonen til sin egen for til slutt å forme egne ideer og tanker. På Grødem skole mener vi at riktig bruk av IKT, “Jevn og hverdagslig bruk av IKT , fremmer viktige somfunnsrelaterte egenskapene og skaper en kompetanse som nettopp er hensiktsmessig og målrettet for dagens samfunn.Kommentarer

Legg igjen en kommentar