Elevfravær høst 2023

En gang i semesteret sjekker vi fraværet til alle elevene på skolen. Vi tar ut målingen 30 dager etter semesterstart, og bruker 10% regelen fra videregående som utgangspunkt. Hensikten er å avdekke bekymringsfullt fravær i klasser eller for enkeltelever. Vi har en særlig oppmerksomhet rundt gruppene på grunn av fraværstallene gikk dramatisk opp etter pandemien.

Høsten 2023 har 17,6% av alle elevene på Grødem skole 10% eller mer fravær. Det er 99 barn av 563. Ser vi det i en historisk sammenheng er det 10 prosentpoeng over målingen i 2019/20 (før korona). Det er en nedgang fra under pandemien, men dessverre en økning fra høsten 2022. Hovedårsaken som oppgis av foresatte er sykdom, og deretter permisjoner. Sykdom er klart størst.

Det som er gledelig er at 1.-4. trinn fortsetter den positive trenden med nedgang i fraværet. Før korona var fraværet på 3,1%,, mens nå er det på 8,5%. Toppen var på 15,3%, så det nærmer seg «normalen» før pandemien. 5.-10.trinn hadde en fin nedgang høsten 2022, men går dessverre opp igjen i høst. Tallene er noe lavere enn under pandemien, men ikke mye.

Selv om vi er nærmere 600 elever, så er tallene små og dermed sårbare for tilfeldigheter.

Hva gjør vi med dette?

Internt og ut mot foresatte informerer vi om disse tallene for å bevisstgjøre. Bør vi søke permisjon for å reise på tur, eller kan det være lurt å vente? Bør klassen følges ekstra opp faglig eller sosialt? Er det mer sykdom nå enn før, eller er terskelen for å være hjemme lavere? Disse og andre spørsmål kan dette hjelpe med.

I tillegg sjekker vi tallene for om det er enkelte barn som har fravær vi bekymrer oss for. Kan det være tegn på mistrivsel? Skulk? Vegring? Hvis vi mistenker noe her så tar skolen direkte kontakt med foresatte og elev.

Har du bekymring knyttet til ditt barns fravær eller vegring mot å gå på skolen? Ta kontakt så tidlig som mulig. Sammen kan vi hjelpe barnet før det blir et problem.


Publisert

i

av

Stikkord: