Fravær – status våren 2023

Fravær er negativt. Om det er fravær fra fritidsaktivitet, skole eller jobb så går du glipp av det som skjer. Gruppen du skulle være en del av mister også noe av fremdriften når noen mangler. Vi vet dette, og så vet vi også at sykdom og enkelte hendelser krever at vi er borte fra det vi normalt ønsket å delta på. I sum kan vi kalle det livet. Grødem skole sjekker elevens fravær flere ganger årlig for å avdekke mistrivsel, lav terskel for fravær eller annet som vi kan påvirke. Denne informasjonen deler vi med foresatte for at vi sammen kan finne best mulig løsning og balanse.

Statistikk for våren 2023.

Vi bruker 10% fravær som indikator for bekymring, og målingen er gjort etter 40 dager fra 1. januar.

  • 29,9% av elevene på skolen har 10% eller mer fravær.
  • 1.-4. trinn: 24,3% av elevene har 10% eller mer fravær.
  • 5.-7. trinn: 34,1% av elevene har 10% eller mer fravær.
  • 8.-10.trinn: 33,7% av elevene har 10% eller mer fravær.

Nesten alt fravær er godkjent av foresatte. Årsak er primært sykdom, og rest er permisjoner. Vi kan derfor anta at det har vært mye sykdom blant elevene. Det bekreftes når vi sjekker klassene. Sykdom smitter de nærmeste, og det ser vi ved at noen klasser har opp mot 50% fravær, mens andre har under 10%. Klasser med høyt fravær vil trolig opplever lavere progresjon i læringen.

Sammenligner vi årets tall med tidligere, så ser vi følgende:

  • Vår 2023 (nå): 29,9% av elevene på skolen har over 10% fravær
  • Høst 2022: 14,8% av elevene på skolen hadde over 10% fravær
  • Vår 2022: 39.4% av elevene på skolen hadde over 10% fravær

Ser vi før korona var tallene:

  • Vår 2019: 10,7% av elevene på skolen har over 10% fravær
  • Høst 2019: 7,2% av elevene på skolen har over 10% fravær

Vi ser en ønskelig nedgang fra 2022, men at fraværet blant elevene er signifikant høyere enn før korona. Vi ser også at elevfraværet er høyest på våren.

Hva gjør vi med dette?

Internt og ut mot foresatte informerer vi om disse tallene for å bevisstgjøre. Bør vi søke permisjon for å reise på tur, eller kan det være lurt å vente? Bør klassen følges ekstra opp, eller kan det forklare utviklingen? Disse og andre spørsmål kan dette hjelpe med.

I tillegg sjekker vi tallene for om det er enkelte barn som har fravær vi bekymrer oss for. Kan det være tegn på mistrivsel? Skulk? Vegring? Hvis vi mistenker noe her så tar skolen direkte kontakt med foresatte og elev.


av

Stikkord: