Samarbeidsutvalget (SU) på Grødem skole

Hva er Samarbeidsutvalget?

§ 11-1.Samarbeidsutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen etter kommuneloven § 5-10 og § 10-8. Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.

 

Samarbeidsutvalget ved Grødem skole

Medlemmer:

 • Foreldre 3 stk: Anne Maren Meland, Therese Lutcherath & Stina Sande
  • FAU leder og 2 Fau representanter.
 • Elever 3 stk: Camilla Lopes Harr, Nora Kjeilen-Eilertsen & 
  • Elevråd 3 stk 
 • Skolen 4 stk: Line Renberg, Silje Hold/Ingelin Vik, Kjersti G. Fossan, Per Jarle Marsli
  • tillitsvalgt Utdanningsforbundet, og klubbstyremedlem  
  • representant for andre ansatte 
  • rektor 
 • Politiker, 1 stk; Svanhild Eikelid

 

Antall medlemmer i SU er økt med 1 foresatt og 1 elev fra 2021/22. Grunnen er at SMU ble vedtatt lagt inn i SU, og det krever flertall fra foreldre og elever.  

 

Dokumenter SU

Skolemiljøutvalget (SMU) Grødem skole

Hva er SMU?

Bestemmelsen for skolemiljøutvalg:

Opplæringsloven §11-1a fastslår at det ved alle grunnskoler skal være et skolemiljøutvalg. Lovteksten er som følger:

 

 • 11-1a.Skolemiljøutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

 

Utvalget på Grødem skole

Skolemiljøutvalget (SMU) ble besluttet lagt inn i Samarbeidsutvalget (SU) 3. desember 2020. Det ble besluttet vedtekter som ivaretar lovligheten av en slik ordning. Statsforvalteren underkjente sammensetningen i utvalget 27. mai 2021. Det er justert i dette dokumentet og er gyldig fra 1. juni 2021 på bakgrunn i Opplæringsloven. 

 

Bestemmelser for SMU på Grødem skole

 • SMU er underlagt SU (virkning fra 1. januar 2021)
  • Det opprettes tilleggsmedlemmer fra FAU (1 stk) og fra elevrådet (1 stk) slik at foresatte og elever samlet har flertall.
 • Leder og nestleder i SU leder SMU.
 • Skolemiljøsaker (SMU) er fast post på SU møtene.
 • SMU saker merkes med SMU slik at det kommer tydelig frem hvilke saker som omhandler skolemiljøet, og at stemmegivningen blir korrekt.

Skolemiljøplanen 2021-24