Om Harestad skole

Torvmyrveien 7, Harestad skole 1. – 4. trinn, ATO og SFO.Harestad skole i Torvmyrveien 22, 5. – 10. trinn, ATO og administrasjon.

Harestad skole er Rogalands største grunnskole med ca. 622 elever. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole, og består av 1.-10. trinn samt egen ATO avdeling (alternativt tilpasset opplæring), og en stor skolefritidsordning. Hver avdeling ledes av en inspektør eller en fagleder, som også er med i skolens styringsgruppe sammen med veiledere,sos.lærere,ressurslærere og skolens ledelse.

Vi er 100 ansatte på Harestad skole, og sammensetningen består av både pedagoger, miljøterapeuter, miljøarbeidere, vernepleiere, samt bibliotekar, IT-ansvarlig og vaktmestertjeneste. Skolens  ATO-avdeling er et tilbud for hele Randaberg kommune.De ansatte der har stor kompetanse og erfaring i tilrettelegging for elever med ekstra komplekse utfordringer.

Harestad skole har som visjon » Sammen skaper vi mangfold og mestring, mening og mot «. Dette vet vi gjøres best med hovedfokus på de voksnes ansvar i å skape gode relasjoner mellom elev-elev, voksen-elev, og i relasjonen skole-hjem. Vi er opptatt av at de voksne skal fremstå som varme og tydelige voksne, og at skolen skal preges av et trygt og godt læringsmiljø. Vi er også opptatt av faglig utvikling og best mulig læringsresultater, men vel så viktig er skolens mandat knyttet til å gi elevene våre fremtidshåp og tro på seg seg selv. Vi er godt forankret i et verdisyn som legger stor vekt på den Overordnede delen av læreplanen, den som omhandler danningen av det hele mennesket.Dette gjøres først og fremst ved at skolens voksne skal fremstå som gode rollemodeller som tenker både kortsiktig og langsiktig mestring for elevene. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle skolens vurderingspraksis,der vi blant annet har praktisert karakterfri underveisvurdering i mange av klassene på u-trinnet gjennom flere år. Elevene får karakter ved semesteravslutning som loven krever. Skolens personale er dedikerte i utfordringen med å gi hver enkelt elev en best mulig tilpasset opplæring. Harestad skole ønsker å fremstå som en transparent skole hvor vi har en lav terskel for å be om hjelp fra våre samarbeidspartnere i PPT,Barnevernstjenesten og Tverrfaglig team. Vi jobber ukentlig tett sammen med disse for å kvalitetsikre elevenes skolehverdag og barndom.

Mellomtrinn og ungdomstrinn holder til i det nye bygget ved Randaberg Arena. Småtrinnene,ATO og SFO har hovedbase på det gamle bygget. Dette gjør oss til en utradisjonell skole hvor det er ekstra viktig at vi har felles verdiforankring i arbeidet vårt uavhengig av fysisk tilholdsted for personalet. Derfor har vi ofte og kollektivt fokus på elevsyn og menneskesyn i arbeidet vårt.

Medarbeiderundersøkelsene viser at trivselen blant personalet er høy og vi har jevnlige sosiale treff for de ansatte.

Foreldrenes medvirkning og medbestemmelse sikres i hovedsak gjennom FAU og skolens Samarbeidsutvalg.

Ledelsen ved skolen består av :

Eva Walde Lund (rektor)

Gry Engelsvold (inpektør avd.2)

Charlotte Worre ( inspektør avd.3 )

Inger Aspelund ( leder SFO )

Gro Bruland ( faglig leder ATO )