Om Harestad skole

Harestad skole er Rogalands største grunnskole med 700 elever. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole, og består av 1.-10. trinn samt egen ATO avdeling (alternativt tilpasset opplæring), og en stor skolefritidsordning. Hver avdeling ledes av en inspektør og en avdelingsleder, som også er med i skolens styringsgruppe sammen med sos.lærere,spes. ped.veiledere og skolens ledelse. Vi er 100 ansatte på Harestad skole, og sammensetningen består av både pedagoger, miljøterapeuter, miljøarbeidere, vernepleiere, samt bibliotekar, IT-ansvarlig og vaktmestertjeneste. Skolens  ATO-avdeling er et tilbud for hele Randaberg kommune.De ansatte der har stor kompetanse og erfaring i tilrettelegging for elever med store utfordringer. Det er i år 11-12 elever som har tilknytning til ATO avdelingen i løpet av skoleåret.

Harestad skole har vært med i skoleutviklingsprogrammet Respekt hvor fokuset er lagt primært på hvordan skape best mulig læringsmiljø.Dette vet vi gjøres best med hovedfokus på de voksnes ansvar i å skape gode relasjoner mellom elev-elev, voksen-elev, og i relasjonen skole-hjem. Vi er opptatt av at de voksne skal fremstå som varme og tydelige voksne, og at skolen skal preges av et trygt og godt læringsmiljø. Vi er også opptatt av faglig utvikling og best mulig læringsresultater, men vel så viktig er skolens mandat knyttet til å gi elevene våre fremtidshåp og tro på seg seg selv. Vi er godt forankret i et verdisyn som legger stor vekt på den generelle delen av læreplanen,den som omhandler danningen av det hele mennesket.Dette gjøres først og fremst ved at skolens voksne skal fremstå som gode rollemodeller. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle skolens vurderingspraksis,der vi i år blant annet har karakterfritt 8. trinn. ( Elevene får karakter ved semesteravslutning som loven krever. )Skolens personale er dedikerte i utfordringen med å gi hver enkelt elev en best mulig tilpasset opplæring. Harestad skole ønsker å fremstå som en transparent skole hvor vi har en lav terskel for å be om hjelp fra våre samarbeidspartnere i PPT,Barnevernstjenesten og Tverrfaglig team. Vi jobber ukentlig tett sammen med disse for å kvalitetsikre elevenes skolehverdag og barndom.

På grunn av skolens størrelse og fysiske utstrekning over tre bygg, har hver avdeling eget pauserom og arbeidsrom. Hver fredag møtes vi på vårt felles personalrom til Fredagslunchen tilberedt av Wenche, vår kantinemedarbeider.Ungdomstrinnselevene nyter godt av varm lunch stort sett hver dag, denne blir laget av Eldar,trofast medarbeider ved Harestad skole gjennom mange år. Medarbeiderundersøkelsene viser at trivselen blant personalet er høy.

Foreldrenes medvirkning og medbestemmelse sikres i hovedsak gjennom FAU og skolens Driftstyre. Driftstyret består av 3 foresatte hvor den ene er leder (Eivind Helland). Han har vært leder av Driftsstyret i snart ni år. I tillegg består styret av 2 elevrepresentanter, en politiker, skolesjef samt to ansattrepr. Rektor er styrets sekretær.

Harestad skole vil fra august 2017 og frem til høsten 2020 ha tilholdssted i to bygg på ulik lokalisasjon. Det nye bygget ved Randaberg Arena vil bli tatt i bruk av 5.-10. trinn fra august. 1.-4. trinn, sfo og ato, vil bli værende i barnetrinnsbygget på eksisterende skoletomt. I løpet av den neste treårsperioden, vil byggetrinn 2 (barnetrinnsbygget), bli satt opp i tilknytning til Kulturscenen sammen med ungdomstrinnsbygget. Høsten 2020 vil dermed fullføringen av distriktets største grunnskole i nye praktbygg være en realitet. Vi er heldige som får være en del av dette.

Ledelsen ved skolen består av :

Petter Hagen (rektor)

Kirsten Elin Bergsvik (inspektør avd.1)

Sissel Malde Gilje (inpektør avd.2)

Åge Vårdal ( inspektør avd.3 )

Inger Aspelund ( leder SFO )

Gro Bruland ( faglig leder ATO )

Teamledere/avdelingsledere skoleåret 2016-2017 :

1.-4. trinn : Annelin Lindboe

5.-7. trinn : Karen Margrethe Sture

8.-10. trinn : Siri Jåtten