Kjerneelementene i den nye læreplanen

For å tydeliggjøre det viktigste i hvert fag består de nye læreplanene av såkalte kjerneelementer. Mye av innvendingen mot de eksisterende læreplanene er at det er for mange mål, og at det ikke fremgår klart nok hva som er viktigst i faget. I det følgende får du en oversikt over kjerneelementene i de nye fagplanene gjeldende fra høsten 2020.

Samfunnsfag : Undring og utforsking/Samfunnskritisk tekning og sammehenger/Demokratiforståelse og deltakelse/Bærekraftige samfunn.

Kroppsøving : Bevelgelse og kroppslig læring/deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter/Uteaktiviteter og naturferdsel

Norsk : Tekst i kontekst/Kritisk tilnærming til tekst/muntlig kommunikasjon/Skriftlig tekstskaping/Språket som system og mulighet/Språklig mangfold.

Naturfag : Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter/Teknologi/Energi og materie/Jorda og livet på jorda/Kropp og helse

Musikk : Utøve musikk/Lage musikk/Oppleve Musikk/Kulturforståelse

Kunst og håndverk : Håndverksferdigheter/Kunst og designprosesser/Visuell kommunikasjon/Kulturforståelse

Matematikk : Utforsking og problemløsing/Modellering og anvendelse/Ressonering og argumentasjon/Representasjon og kommunikasjon/Abstrasjon og generalisering/Matematiske kunnskapsområde

Krle : Kjennskap til religioner og livssyn/Utofrsking av religioner og livssyn med ulike metoder/Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar/Kunne ta andres perspektiv/Etisk refleksjon

Engelsk : Kommunikasjon/Språklæring/Møte med engelskspråklige tekster