Her er skolens hovedoppdrag i fremtidens skole vedtatt av et samlet Storting.

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket,  er fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i opplæringsloven § 1-5.

Overordnet del gjelder for grunnopplæringen i Norge. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Den omfatter dermed den opplæringen barn og ungdom får fra første klasse på barnetrinnet til og med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring, der deler av opplæringen foregår i bedrift og arbeidsliv. Den er vedtatt men ikke trådt i kraft. At læreplanen nå skifter navn fra generell del til Overordnet del, er for å synliggjøre skolens hovedoppdrag. Fagene skal knyttes og kobles enda tettere mot den Overordnede delen. Det er viktig at alle som jobber i skolen kan og er verdimessig forankret i dette viktige oppdraget. Det er også særdeles viktig at de foresatte kjenner til dette. Å bygge tro på fremtiden, samt å hjelpe de flotte ungene våre til å få et godt selvbilde er et hovedmål i seg selv.Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten. Dette skal gjennomsyre både undervisning, skolens sosiale liv og ikke minst vårt vurderingsarbeid.Dette er hovedoppdraget. Les mer om den Overordnede delen her :

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/

Harestad skole skal sammen med øvrige skoler landet rundt jobbe mye og aktivt med Fagfornyelsen de neste to årene frem til dette iverksettes i 2020. Stikkord er dybdelæring,tverrfaglige temaer og en kraftig opprydding i læreplanene med kjerneelementer i hvert fag. For at ting skal henge sammen, må den Overordnede delen være fundamentet for arbeidet i alle fag og i møte med elevene våre.