10.tr eksamen – tilrettelegging

Søknad om forlenget tid til eksamen 2019
Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen har rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
I forbindelse med avviklingen av sentralt gitt (skriftlig) eksamen for 10. trinn kan det være noen elever som har allergi eller andre sykdommer/ plager hvor det kan søkes rektor om forlenget tid til eksamen. Det kan søkes om inntil en time.

Søknad om tilrettelegging pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 14. mai til og med 24. mai.

Informasjon om mulighet for tilrettelegging

Skjema for søknad om tilrettelegging

Elever som har fått innvilget forlenget tid til skriftlig eksamen får brev med vedtak om forlenget tid.

Frist for å levere søknad om forlenget tid til eksamen:  fredag 22.april.

Informasjon fra utdanningsdirektøren om standpunktkarakterer, klagerett o.l. finner du her.