10.tr Informasjon om lokal gitt eksamen

Det nærmer seg årets siste eksamen for elevene på 10. trinn. På fredag 8. juni er det tid for lokal gitt eksamen (muntlig). Her er litt praktisk informasjon om de neste dagene:

Onsdag 6. juni: (full skoledag)

  • Elevene får vite faget de kommer opp i og info om gjennomføring
  • Elevene får veiledningstidspunkt, eksamenstidspunkt og fagrapport

Torsdag 7. juni: (full skoledag)

  • Elevene møter på skolen til kl. 09.00. Da trekkes problemstilling/tema
  • Elevene jobber med tema/problemstilling (lager presentasjon).
  • Elevene får 15 minutter veiledning individuelt.

Fredag 8. juni: Eksamensdag

  • Elevene møter senest 30 minutter før oppsatt eksamenstid. Se tider her
  • Eksamen gjennomføres med 10 minutt presentasjon og 20 minutter utspørring
  • Karakter settes på bakgrunn av utspørringen, og gis rett etter eksamen.

Elever som ikke møter vil få IKKE MØTT på vitnemålet så sant ikke legeattest foreligger. Blir eleven syk må skolen varsles så snart som mulig.

Klager:

Ved klage på lokalt gitt eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet.

Dersom eleven får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om han eller hun vil gå opp til ny muntlig eksamen, i så fall med en ny ekstern sensor. Hvis eksamen var i et trekkfag, vil det bli trukket fag på nytt.

Klagefrist for elev/foresatte er 10 dager, jfr. forskrift til opplæringsloven §5-10. Det er Fylkesmannen som er klageinstans for skolene.