Ungdomstrinnet på Goa

Som mange av dere har fått med dere foreslår Rådmannen i Randaberg i sitt budsjettforslag å flytte ungdomstrinnet på Goa til Harestad skole i 2019. Forslaget er et av flere tiltak Rådmannen har i et økonomisk trangt budsjett.

Siden saken ble aktualisert har skolen vært opptatt av at elevråd, FAU og skolens personale skal få uttale seg. Uttalelsene gis politikerne i Randaberg som innspill når de skal lage sitt budsjett.

Politikerne vedtar budsjett for 2018 i Kommunestyret 14.desember. De har allerede lagt fram et fellesforslag fra alle partier i Formannskapet i forrige uke. Her er tiltaket om flytting tatt ut av budsjettet, men det er ønsket en grundig utredning av forslaget.

Skolesjefen bestemmer hvordan en slik utredning skal foregå.

Det er naturlig at vedlagte uttalelse fra FAU også er en del av denne utredningen. Om og hvordan elever og foreldre skal bli ytterligere hørt vil vi dermed komme tilbake til når dette kommer som politisk sak.

Vedlagt finner dere en uttalelsen fra FAU: 20171206 Uttalelse fra FAU Goa, hjemmeside

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR 2017/18

Goa skole ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår 2017/18!

Skolen starter opp torsdag 17. august:

  • 1. klasse møter kl.09.30, og slutter kl. 11.00. (SFO er åpent etter kl.11)
  • 2.- 10. klasse møter kl.08.15, og har full skoledag. (SFO åpent for de som har det)

NB! Både skole og SFO har stengt 15. og 16. august på grunn av planleggingsdager.

Bilderesultat for skolestart

NYE REGLER VEDR. §9-A (ELEVENE SITT SKOLEMILJØ) FRA 1. AUGUST

Fra 1.august gjelder nye regler om elevene sitt skolemiljø. I det nye regelverket er det stilt tydelig krav til skolene om å informere elevene og foreldrene om rettighetene i kapittel 9A. Skolene skal også informere om aktivitetsplikten og at saken kan meldes til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har laget en kort informasjonsvideo, og oppdatert nettsiden sin slik at det skal være enkelt å finne informasjon og kontaktopplysninger.

Link til informasjonsvideo: www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8

De nye reglene vil bli gjennomgått for elevene ved skolestart, og i tillegg i foreldremøtene i starten av skoleåret.

Reglene er i hovedsak en understreking av skolenes plikt til raskt å undersøke, for deretter å sette inn hensiktsmessige tiltak når elever opplever å ikke ha det bra på skolen.Videre skal skolen kunne dokumentere hvilke undersøkelser som er gjort, og hvilke tiltak som er iverksatt. Skolene skal kunne dokumentere dette skriftlig,men uten at det foreligger formkrav i form av enkeltvedtak som det gjorde tidligere.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Endringer i skolevei under ombygging av Goakrysset

Som dere ser har det begynt arbeid i Goakrysset. Det er den etterlengtede oppgraderingen av Goakrysset og gang- og sykkelsti fra Goadalen som nå skal bygges.

 

For skolen og FAU er det viktig å sikre de myke trafikantene. FAU-leder på Goa skole, Ørnulf Staalesen, var sammen med rektor med på informasjonsmøte med Statens vegvesen like før sommerferien. Målet med møtet var å legge godt til rette for elevene våre som skal benytte dette som skolevei.  

 

Vedlagt ser dere kart hvor det er skissert hvor de myke trafikantene skal gå og sykle mens de to planlagte kulvertene bygges (lyseblå). Den kommunale delen av Kyrkjeveien stenges for gjennomkjøring mens arbeidene i krysset pågår. Entreprenøren har begynt med å etablere planlagte omkjøringsveier med G/S felt (markert med gul). Planen er at disse ferdigstilles i uke 32 og trafikken legges om før skolestart.

 

Ta gjerne kontakt med skolen hvis dere har spørsmål om skoleveien ut over dette.

 

Myke-trafikanter (003)